Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

Volgens afspraak is de VERKOPER het bedrijf dat de factuur of het contract uitreikt; de KOPER is het bedrijf of de persoon die de goederen of diensten koopt. Elke bestelling die door de VERKOPER wordt aanvaard, is onderworpen aan de hieronder beschreven verkoopvoorwaarden voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen in een schriftelijk contract tussen de koper en de verkoper. Bij afwezigheid van een uitdrukkelijke aanvaarding zal elke andersluidende voorwaarde die door de koper wordt opgelegd bijgevolg niet tegenstelbaar zijn aan de verkoper, ongeacht wanneer de verkoper hiervan op de hoogte werd gebracht. Het feit dat de verkoper zich op een bepaald moment niet op een van deze algemene verkoopvoorwaarden beroept, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om zich op een later tijdstip op een van deze voorwaarden te beroepen.

1. BESTELLINGEN

De vertegenwoordigers hebben niet de bevoegdheid om de VERKOPER te binden; acceptatie van orders vloeit voort uit hun voorbereiding door de VERKOPER. Indien de KOPER een order eenzijdig annuleert of beëindigt, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om het contract uit te voeren of een boete toe te passen gelijk aan 30% van de order.

2. LEVERINGEN

Elke levering wordt beschouwd als een afzonderlijk contract tussen de verkoper en de koper. Leveringen worden alleen gedaan op basis van beschikbaarheid in de volgorde waarin de bestellingen zijn ontvangen. De verkoper is gemachtigd om volledige of gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Gedeeltelijke leveringen moeten door de koper worden aanvaard en zijn in geen geval een reden om de bestelling te annuleren. In elk geval kan levering alleen plaatsvinden als de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper is nagekomen, ongeacht de oorzaak. De verkoper is niet verplicht om te leveren als hij ernstige redenen heeft om aan te nemen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging ten opzichte van de aangekondigde leveringsdatum, noch kan dit aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding of het achterhouden of annuleren van bestellingen in uitvoering. De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onvoorziene vertragingen. Als er geen indicatie wordt gegeven bij het plaatsen van de bestelling, worden de goederen geacht te zijn verkocht af fabriek/magazijn. In geval van franco verkoop stelt de koper aan de verkoper een geschikt voertuig ter beschikking dat voldoende is uitgerust om de te laden goederen te ontvangen. Als de goederen franco worden verkocht, heeft de koper maximaal 2 uur de tijd om het voertuig uit te laden op kosten van de verkoper. De koper zal de verkoper vergoeden voor elke vertraging bij het lossen.

3. TERUGZENDINGEN

Elke terugzending van goederen moet het onderwerp zijn van een formele overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Elk product dat zonder dit akkoord wordt teruggestuurd, wordt ter beschikking gehouden van de koper en geeft geen aanleiding tot een creditnota. De kosten en risico’s van het retourneren van goederen zijn altijd voor rekening van de koper.

4. VRAGEN

De ontvangst door de Koper van verpakte goederen geldt als aanvaarding zonder voorbehoud en als afstand door de Koper van elke andere vordering, tenzij de Koper zijn klacht met een kopie van de leveringsbon binnen 8 kalenderdagen per aangetekende brief aan de Verkoper heeft gemeld. De speculaties en analysemethoden van de verkoper hebben voorrang tot het tegendeel bewezen is. Geen enkele vordering, van welke aard dan ook, mag hoger zijn dan het bedrag dat voor de goederen in kwestie aan de koper is gefactureerd. De verkoper behoudt zich het recht voor om goederen met gebreken te vervangen.

5. GARANTIE EN NALEVING

De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken aan goederen die door de verkoper zijn verkocht, is beperkt tot drie maanden en tot de vervanging van geretourneerde goederen zonder enige vergoeding voor directe of indirecte schade. Alle door de verkoper geleverde producten voldoen aan de wetgeving die van kracht is op het moment van levering. De verkoper kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor producten die bij de koper in voorraad blijven en die niet meer voldoen aan de wettelijke normen.

6. PRIVÉMERKEN

Wanneer een referentie die deel uitmaakt van het privéassortiment van de koper wordt opgegeven door de koper, wordt het saldo van de voorraad (afgewerkte producten, flessen, etiketten, dozen, enz.) die in het bezit is van de verkoper volledig gefactureerd en verkocht aan de koper.

7. GEGEVENSBESCHERMING

Chembo Bevil SA verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, contractdata) die door de eindklant zijn verstrekt in het kader van het Contract Chembo Bevil SA, om te voldoen aan de respectieve prestatieverplichtingen en om statistieken op te stellen. Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden (bijv. technische dienstverleners) als dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of anderszins wettelijk is toegestaan of vereist, of als de Klant zijn of haar toestemming heeft gegeven. Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld of gebruikt voor reclamedoeleinden als dit wettelijk is toegestaan of als de eindklant zijn of haar toestemming heeft gegeven. In dit verband verklaart de klant: Ja, ik wil regelmatig aanbiedingen en informatie over nieuwe producten van Chembo Bevil SA ontvangen via elk communicatiemiddel (bijv. telefoon, e-mail en fax). De eindklant geeft hierbij toestemming voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en in het bijzonder het permanent opslaan van zijn/haar persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres) door Chembo Bevil NV en door derden die Chembo Bevil NV hiertoe opdracht geeft (bijv. technische dienstverleners, handelaren, agentschappen) om via welk communicatiemiddel dan ook (bijv. telefoon, e-mail of fax) op de hoogte te worden gehouden van actuele aanbiedingen en nieuws met betrekking tot dispensers en verbruiksartikelen van Chembo Bevil NV. Wij vestigen de aandacht van de klant op het feit dat hij zijn toestemming aan Chembo Bevil SA te allen tijde per post of en1ail naar Bevil@bechems.eu kan intrekken.

8. BELASTINGEN

Alle rechten, taksen of heffingen, van welke aard ook, opgelegd of in te voeren door de Belgische overheid, die van een invoerend land of een doorvoerland, of door enige andere overheid, zijn ten laste van de koper voor zover ze van toepassing zijn op de verkoop.

9. BETALING

Het bedrag van onze facturen is altijd – tenzij anders vermeld op de voorzijde – contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag vervalt de termijn voor alle reeds gedane leveringen en worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien geeft het de verkoper het recht om lopende contracten voor nog uit te voeren leveringen zonder enige formaliteit op te schorten of te beëindigen. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden op de overeengekomen datum, is de koper aan de verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 14% per jaar. Deze rente loopt vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling van het volledige verschuldigde bedrag. Bovendien zal, ter vergoeding van de bijkomende schade, administratieve kosten en andere kosten die voortvloeien uit de niet-betaling op de vervaldag, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het bedrag van de onbetaalde facturen met een minimum van 125 euro indien de koper 20 werkdagen na het verzoek tot betaling per gewone brief in gebreke blijft te betalen.

10. ONTBINDENDE CLAUSULE

De verkoper heeft het recht om de bestelling of het contract op elk moment, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen in de volgende gevallen:
– grove nalatigheid van de koper
– Faillissement, gerechtelijk akkoord, beslaglegging, gerechtelijke schikking of enige andere gebeurtenis van gelijkaardige of verwante aard. Als de situatie van de koper tijdens de looptijd van het contract verslechtert, kan de verkoper de koper vragen om onmiddellijk te betalen of om de verkoper een bevredigende garantie te geven. Na dit verzoek kan de verkoper de leveringen opschorten totdat de betaling is verricht of de garantie is gegeven.

11. HANDELSMERKEN EN PATENTEN

11.1 Geen van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden impliceert op enigerlei wijze de verlening aan de koper van het recht om op de geleverde goederen merken te gebruiken die toebehoren aan de verkoper of aan vennootschappen die behoren tot de groep van de verkoper.
11.2 Indien de goederen door de verkoper zijn vervaardigd op basis van door de koper verstrekte specificaties, vrijwaart de koper de verkoper onmiddellijk voor alle kosten die de verkoper maakt als gevolg van een inbreuk of vermeende inbreuk op grond van het bestaan van octrooien, modellen en handelsmerken of andere aan derden toebehorende rechten met betrekking tot de vervaardigde goederen.
11.3 Indien goederen door de Verkoper zijn vervaardigd op basis van door de Koper verstrekte technische specificaties, is de Koper tevens verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke etiketteringseisen.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 De goederen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst worden verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht ervan uitdrukkelijk onderwerpt aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren.
12.2 De bovenstaande bepalingen sluiten niet uit dat het risico van verlies of beschadiging van alle voorwerpen waarop de verkoop betrekking heeft, alsook de schade die zij direct of indirect kunnen veroorzaken, op de koper overgaat zodra de goederen zijn geleverd.
12.3 Zolang de prijs niet volledig is betaald, moet de koper de in het kader van deze overeenkomst geleverde goederen scheiden en niet vermengen met andere goederen van dezelfde aard van andere leveranciers.
12.4 De koper is gemachtigd om de goederen waarop het contract betrekking heeft in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. In geval van doorverkoop verbindt hij zich er echter toe om de onderkopers te informeren over het eigendomsvoorbehoud van de goederen.
12.5 Alle geschillen die voortvloeien uit de bepalingen betreffende het eigendomsvoorbehoud zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het land waar de zaken zijn geleverd en in dat geval zal het recht van dat land van toepassing zijn.

13. OVERMACHT

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van zijn hierboven vermelde verplichtingen als deze worden veroorzaakt door staking, brand, explosie, oproer, oorlog, invasie, uitval van machines of apparatuur, onvermogen om materialen of energie te verkrijgen, het in gebreke blijven van een leverancier of onderaannemer en door elke andere soortgelijke oorzaak buiten de macht van de verkoper voor de duur van de overmacht.

14. JURISDICTIE

Elk geschil tussen de partijen zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, afhankelijk van de waarde van het geschil, het Vredegerecht in Brussel of de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. Het geschil zal worden beslecht door de rechtbank van het Bedrijf in Brussel, voor zover het geschil twee handelaren betreft en de waarde deze rechtbank bevoegd maakt.